Voorwaarden voor Gebruik & Privacy Beleid

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Algemene Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘GV’) waarborgen en beschermen de relatie tussen ‘Aanbieder’ (hieronder gedefinieerd) en alle partijen die de Website en/of App (hieronder gedefinieerd) bezoeken en gebruik maken van de functionaliteiten en de inhoud op welke manier dan ook (hierna ‘Bezoekers’ genoemd). Gezamenlijk zal naar de Aanbieder en de Bezoekers worden gerefereerd als de ‘Partijen’.
Algemeen
Het gebruik van een of meerdere functionaliteiten en diensten aangeboden door de Aanbieder op de Livesport.com website en haar mobiele applicaties (hierna ‘App’ genoemd) en de informatie, materialen en links daarin, vallen onder de GV. Zolang niet anders door de Aanbieder is aangegeven, gelden de GV voor de gehele relatie van Aanbieder en Bezoeker bij het gebruik van de App, inclusief een of meerdere van de bijbehorende functionaliteiten aangeboden door de App. De Bezoeker heeft de plicht om de GV zorgvuldig te lezen en begrijpen alvorens deze de App gebruikt. Een Bezoeker die de App bekeken heeft wordt geacht de GV te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder dat daar nog verdere actie voor nodig is. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de GV te staken, wijzigen, eindigen of uitbreiden als deze daartoe noodzaak ziet. De Aanbieder raadt de Bezoeker aan de inhoud van deze pagina’s met enige regelmaat aandachtig te lezen. Door het gebruik van de App bindt de Bezoeker zich aan de meest recente versie van de GV, ook als deze niet op de hoogte is van de meest recente wijzigen. De Aanbieder is niet verplicht te verifiëren dat iedere Bezoeker op de hoogte is van de meest recente versie van de GV. De actuele versie van de GV is diegene die gepubliceerd is op de App. De App mag alleen gebruikt worden voor rechtsdoeleinden. Gebruik van de App voor overdracht, distributie, publicatie of opslag van materiaal op of via de App die in strijd is met wet- en/of regelgeving of rechten van derde partijen is streng verboden. Dit geldt tevens (zonder beperkingen) voor het gebruik van de App of de overdracht, distributie, publicatie of opslag van materiaal op of via de App op een manier die schending toebrengt aan copyrights, handelsmerken of andere vormen van intellectuele eigendom, obsceen of schadelijk is voor minderjarigen of bijdraagt aan een illegale daad of gedraging, smadelijk of lasterlijk is, privacy- of datawetgeving schaadt, frauduleus is of wedwetgeving overtreedt. In het geval van verkeerd gebruik of misbruik van de App, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om de Bezoeker uit de App te weren of een account te sluiten dat is geregistreerd op naam van de Bezoeker. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een rechtszaak aan te spannen jegens de Bezoeker.
Diensten
De App biedt een interactieve web en mobiele applicatie/functionaliteiten die informatie bevat(ten) over live sporten in sportevenementen, sportuitslagen in real-time, einduitslagen, schema’s, opstellingen en sportstatistieken. De uitslagen, en andere statistische informatie op de App, reflecteren informatie die wordt geleverd door andere onafhankelijke bronnen (derde partijen) of door eigen werk of andere officiële Apps. Hoewel alle moeite wordt gedaan door de Aanbieder om inhoud en wedstrijdresultaten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de App, adviseren wij informatie op de App altijd dubbel te controleren met andere bronnen. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uitslagen of andere informatie op de App door de Bezoeker.
Websites en Apps van derde partijen
De Bezoeker accepteert dat ieder contact met een derde partij na het bezoeken van de App, zowel bedoeld als onbedoeld, met welke afloop dan ook, absoluut onafhankelijk is van de Aanbieder en de Aanbieder op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enige overeenkomst of verwachting en andere consequenties die dit contact zouden kunnen veroorzaken. Een claim of geschil tussen een Bezoeker en derde partij zal in geen geval de Aanbieder als betrokkene hebben. Derde partijen, inclusief derde partijen die adverteren op de App, hebben geen toegang tot de Persoonsgegevens van de Bezoeker of andere data die de Bezoeker mogelijk heeft gegeven aan de Aanbieder.
A/V Content
De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe Apps die worden bekeken vanaf de App. Alle videocontent op de App wordt niet gehost op de servers van de Aanbieder en wordt niet gemaakt of geüpload op de servers van de Aanbieder.
Inactieve Accounts
Als een Bezoeker een account heeft aangemaakt op de App maar faalt deze binnen 60 dagen te gebruiken, behoudt de Aanbieder zich het recht voor dat account met onmiddellijke ingang te sluiten zonder kennisgeving vooraf.
Intellectueel Eigendom
Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Aanbieder, zijn Bezoekers niet geautoriseerd om de inhoud van de App te kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, tonen, reproduceren, uploaden, downloaden of anderzijds te gebruiken of aanpassen.
Livesport is een handelsmerk van LiveSport s.r.o.. Gebruikmaking van dit handelsmerk of gerelateerde merken is verboden en alle rechten hiertoe zijn aan het merk zelf voorbehouden. Iedere vorm van schending van de bovenstaande clausule kan mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomswetgeving en andere van toepassing zijnde wetgeving binnen de Europese Unie. De Aanbieder en iedere andere geautoriseerde partij behoudt zich het recht voor om, zo ver de wet reikt, te zoeken naar schade die een partij direct of indirect toebrengt door bovenstaande inbreuk en die op de dader te verhalen.
Type Relatie
Deze GV zijn niet bedoeld om enige partnerschap of joint venture aan te gaan tussen de Aanbieder en de Bezoeker.
Schending van Gebruiksvoorwaarden
Wanneer de Bezoeker faalt om zich te houden aan een clausule in de GV of als de Aanbieder vermoedt dat de Bezoeker direct of indirect faalt om mee te werken met een clausule in de GV, behoudt de Aanbieder zich het recht voor met alle middelen die ter beschikking staan, en in volle discretie, het account van de Bezoeker te sluiten of blokkeren van de App en ieder account dat in naam van de Bezoeker is geregistreerd te sluiten en een rechtszaak te beginnen tegen de Bezoeker in alle discretie.
Juridische Naleving
Bezoekers worden geadviseerd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving in de jurisdictie waarin zij woonachtig en/of ingezeten en/of aanwezig zijn. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele maatregelen van enige overheid tegen een Bezoeker in verband met hun gebruik van de App.
Wet & Forum en/of gemeenschap
Deze GV worden bewaakt door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van het land Malta zonder gelding van principes van wetsconflicten. De Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter van het land Malta voor de beslechting van eventuele geschillen die voortvloeien uit deze GV. Deze GV zullen niet worden bewaakt door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen en de toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Headings
Koppen zijn bedoeld voor de duidelijkheid en om het lezen van deze GV te vergemakkelijken. Ze zijn niet bedoeld als interpretatie van de inhoud van de paragraaf die na elke kop volgt. De koppen zijn niet bedoeld om de Aanbieder op enige wijze te binden.
Verwerping
Een verwerping door de Aanbieder van een inbreuk door een Bezoeker van een bepaling van deze GV, wordt niet beschouwd als een verwerping van eventuele latere schending van dezelfde of een andere bepaling van deze GV.
Disclaimer
Garanties en Vertegenwoordigingen
Hierbij wordt aangegeven dat de Aanbieder geen verklaring, belofte of garantie (expliciet of impliciet) biedt dat de inhoud van de App accuraat en/of geschikt is voor een bepaald doel anders dan de garanties die niet uitdrukkelijk kunnen worden uitgesloten op grond van de geldende wetgeving van toepassing op deze GV. Gebruik van de App is geheel voor risico van de Bezoeker. De App is geen game- of gok-App. De Aanbieder van de App biedt geen game- of gokdiensten aan en beheert/controleert dus geen spelersgeld en is niet betrokken bij eventuele bijbehorende transacties. Gokquoteringen die worden weergegeven op de App zijn onderdeel van de informatie en functionaliteiten van de App. De Aanbieder garandeert niet dat een van de functionaliteiten op de App toegestaan is, dat het gebruik volledig zal voldoen aan de verwachtingen van de Bezoeker, dat de App volledig veilig en vrij van fouten is, dat deze regelmatig wordt bijgewerkt, dat onvolkomenheden in de software regelmatig worden gecorrigeerd, dat deze ononderbroken werkt, dat de App virus- of bugvrij is, dat deze voortdurend operationeel is, dat deze adequaat is, dat de informatie en functionaliteiten betrouwbaar zijn, of dat alle andere verkregen informatie en functionaliteiten die gebruikt worden op de App adequaat en betrouwbaar zijn. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de App doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De App kan links en verwijzingen naar websites/advertenties/inhoud/apps van derden bevatten. Deze andere websites/advertenties/inhoud/apps vallen onder separate voorwaarden, die normaliter zijn benoemd in op die websites/advertenties/inhoud/apps. Deze zijn bedoeld voor het gemak en de interesse van de Bezoeker en de Aanbieder draagt geen verantwoordelijkheid, zowel impliciet als expliciet, voor de nauwkeurigheid en beschikbaarheid van inhoud of informatie, tekst of afbeeldingen in die websites/advertenties/inhoud/apps. De Aanbieder biedt geen garantie, impliciet en expliciet, op de nauwkeurigheid en beschikbaarheid van informatie, tekst of grafisch die niet onder haar domein vallen. De Aanbieder heeft geen software getest die zich op andere websites/apps bevindt en geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van dergelijke software.
Verlies of Schade
De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, die de Bezoeker of een derde zou hebben geleden als gevolg van het gebruik van de App, met maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door een commercieel verlies, een verlies van voordelen, een verlies van verwachte winst, winst of andere winst, onderbreking van zaken, verlies van commerciële informatie, of enig ander geldelijke schade en/of verlies. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor winst of verlies gemaakt/geleden op websites/apps van derden die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de App. Zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande twee clausules, wordt geen aansprakelijkheid erkend of aanvaard voor onder andere de volgende zaken:
fout(en), typefout(en), verkeerde interpretatie(s), het verkeerd verstaan, verkeerd lezen, verkeerde vertaling(en), spelfout(en), fout(en) in lezen, transactiefout(en), technische risico('s), registratiefout(en), manifestfout(en), Force Majeure(s) en/of andere soortgelijke fout(en);
schending van de regels van de Aanbieder;
criminele activiteiten;
advies, in welke vorm dan ook, aangeboden door de Aanbieder;
juridische acties en/of andere middelen;
verlies of schade die Bezoekers of derden zou hebben geleden als gevolg van het gebruik van de App, de inhoud ervan of die van een link voorgesteld door de Aanbieder;
verlies of schade die Bezoekers of derden zou hebben geleden als gevolg van een wijziging, schorsing of onderbreking van de App;
crimineel gebruik van de App of van de inhoud ervan door een persoon, van een defect, dan wel verzuim of van enige andere factor buiten de invloed van de Aanbieder;
elk gebruik van de App te wijten aan een derde die toegang verkrijgt tot privéterreinen met behulp van een Bezoekers’ Gebruikersnaam en Wachtwoord;
in geval van verschillen in de diensten, functionaliteiten en eventuele andere functionaliteiten aangeboden door de App als gevolg van virussen of bugs als het gaat om alle parameters die deel uitmaken van de App, schade, kosten, uitgaven, verliezen, of claims veroorzaakt door genoemde discrepanties;
enig handelen of nalaten van een internetprovider of van een andere derde waarmee Bezoekers kunnen hebben gecontracteerd om toegang tot de App te krijgen. In geval van geschillen tussen de internetprovider en Bezoekers, kan de Aanbieder geen partij zijn, en dergelijke geschillen zijn op generlei wijze van invloed op deze GV; en
een claim die ontstaat als gevolg van schade bij een Bezoeker als gevolg van de inhoud van materiaal geplaatst door een andere Bezoeker of andere derde die niet door de Aanbieder op de App is goedgekeurd.
Privacybeleid
De Livesport.com website en de mobiele toepassingen (hierna 'App') respecteert de privacy van alle partijen die de App bekijken en anderszins gebruik maken van de App, hierna te noemen de 'Bezoekers', en is vastbesloten om hun privacy te beschermen. De App verzamelt en gebruikt 'Persoonsgegevens' (hieronder gedefinieerd) met betrekking tot de Bezoekers om hen te voorzien van de informatie en diensten van de App en enkel voor een doel dat hieronder uitdrukkelijk is benoemd. Dit privacybeleid voldoet aan de internationale verdragen en EU-wetgeving, inclusief de General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), zoals omgezet in het Maltese recht in de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de wetten van Malta), de regels voor verwerking van Persoonsgegevens (Sector Elektronische Communicatie) (Wettelijke Kennisgeving 16 van 2003 inclusief de latere wijzigingen), met inachtneming van Aanbeveling 2/2001 van Artikel 29 Data Protection Working Party, op 17 mei 2001 aangenomen, inzake bepaalde minimumeisen voor het verzamelen van persoonsgegevens online en implementeert ook eventuele andere van toepassing zijnde regels en praktijken.
De Verwerkingsverantwoordelijke van data verzameld en gebruikt van Bezoekers van de App is Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praag, Tsjechië en is verantwoordelijk voor deze App.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan benaderd worden via gdpr@livesport.eu.
De Aanbieder kan benaderd worden via gdpr@livesportmedia.eu.
Doel van dit Beleid
Het doel van dit Statement is om:
uit te leggen welk soort persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke van je verzamelt en gebruikt;
uit te leggen op welke basis persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke;
uit te leggen hoe de Verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat;
uit te leggen aan welke regels de Verwerkingsverantwoordelijke zich moet houden met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens; en
jou te informeren over de rechten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens op een gepaste en rechtsgeldige manier, in lijn met de van toepassing zijnde wetgeving en de General Data Protection Regulation EU 2016/679 (de “GDPR”) die van kracht is per 25 mei 2018.
Verzameling van Persoonsgegevens
Behalve waar specifiek benoemd in dit Privacybeleid, verzamelt de App geen persoonsgegevens wanneer Bezoekers de App gewoon bekijken. Echter, de App vereist dat Bezoekers sommige persoonsgegevens aanleveren bij het gebruik van aanvullende of geavanceerde functionaliteiten die de App biedt na registratie van een account. In dit geval zal de App Bezoekers vragen om hun toestemming voorafgaand aan het verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens. Bij registratie of op andere momenten kan de App Bezoekers vragen om voor een login hun e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Bezoekers zijn niet verplicht om hun persoonsgegevens te verstrekken of om de verzameling daarvan toe te staan door de Site. Echter, de App kan niet alle functionaliteiten aanbieden aan de Bezoekers wanneer geen toestemming gegeven is om vereiste persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Hoewel Bezoekers kunnen hebben ingestemd met het verzamelen van persoonsgegevens door de Site, behouden zij het recht voor om deze toestemming in te trekken om enige reden. Dit kan door contact op te nemen met gdpr@livesport.eu. In geval van het terugtrekken van de toestemming, kan de App niet langer alle functionaliteiten bieden aan deze Bezoeker.
Jouw Rechten als Datasubject
Recht van Inzage
Bezoekers hebben het recht de Verwerkingsverantwoordelijke (hieronder gedefinieerd) te vragen welke Persoonsgegevens zijn verzameld en/of gebruikt. Een verzoek hierom kan worden ingediend middels een schriftelijk verzoek aan de Verwerkingsverantwoordelijke (hierna gedefinieerd).
De App doet alle mogelijke inspanningen om de verzameling van Persoonsgegevens up-to-date te houden. Bezoekers worden aangemoedigd eventuele wijzigingen in hun Persoonsgegevens door te geven aan de App.
Correctie, Blokkering of Verwijdering van Data
Bezoekers die vermoeden dat hun aanwezige Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunnen de Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk verzoeken deze data te corrigeren. Bezoekers hebben tevens het recht de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken hun Persoonsgegevens te blokkeren of verwijderen als deze onrechtmatig zijn verwerkt.
Recht op bezwaar
Je kunt ons op ieder moment verzoeken te stoppen met het verwerken van Persoonsgegevens voor marketing-doeleinden, bijv. het ontvangen van informatie over aankomende evenementen, nieuwsbrieven en publicaties, middels een e-mail aan gdpr@livesport.eu. Na verwerking worden data niet langer voor die doeleinden verwerkt.
Recht op het intrekken van toestemming
Je hebt het recht om op ieder moment de toestemming op dit beleid, en alle verwerkingsactiviteiten daarin beschreven, in te trekken middels een e-mail aan
gdpr@livesport.eu. Dit verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking van toestemming. Het intrekken van toestemming betekent dat wij direct onze diensten moeten staken.
Recht op rectificatie
Je hebt het recht op rectificatie van verwerkte Persoonsgegevens die onjuistheden bevatten, het bijwerken van data die niet meer actueel is en het recht op het completeren van incomplete Persoonsgegevens inclusief voorzien van commentaar.
Recht op verwijdering
Je hebt het recht om ons jouw Persoonsgegevens te laten verwijderen als jouw data niet langer nodig is omdat:
je de toestemming hebt ingetrokken voor ons om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
jouw persoonsgegevens niet langer verwerkt hoeven te worden; of
jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
Recht op Beperking van de Verwerking
Je hebt het recht om onze verwerkingsactiviteiten te beperken als:
je twijfelt aan de correctheid van de Persoonsgegevens, gedurende een periode waarin wij de correctheid van die Persoonsgegevens verifiëren;
onze verwerking onrechtmatig was, maar je je niet beroept op verwijdering van jouw Persoonsgegevens maar op de beperking ervan;
we niet langer jouw Persoonsgegevens hoeven te verwerken voor de benoemde doeleinden, maar je ze nog niet verwijderd wilt hebben omdat je ze bijvoorbeeld nodig hebt voor een juridische zaak; of
je bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking en we in afwachting zijn van de verificatie hoe onze juridische gronden zich afwegen tegen die van jou.
Recht op Dataportabiliteit
Vanaf 25 mei 2018 heb je het recht om jouw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde en door-een-machine-leesbaar formaat te ontvangen om over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd in de GDPR).
Doeleinden voor de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens
De door de App verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wet) en afgeleide wetgeving en vastgesteld onder en uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
Communiceren met de Bezoekers;
Het verzenden van een nieuw wachtwoord voor een account van de Bezoeker;
Het aanbieden van geavanceerde diensten om de App tot op enige hoogte te configureren;
Het verbeteren van de aangeboden inhoud van de App;
Het aan Bezoekers aanbieden van gepersonaliseerde App-inhoud en/of -ontwerp.
Juridische basis van verwerking
Wij zullen alleen Persoonsgegevens verwerken waarvoor je ons toestemming hebt gegeven of voor zover nodig is om onze diensten te kunnen aanbieden en/of voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid.
We kunnen ook Persoonsgegevens verwerken op andere juridische gronden of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook het uitoefenen van een verdediging in een juridische zaak of het opvolgen van een opdracht van een rechtszaal, tribunaal of autoriteit.
Marketing
Je zult marketing-communicatie van ons ontvangen als je aangegeven hebt die te willen ontvangen door gegevens achter te laten in de App en ons toestemming hebt gegeven (opt-in).
Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet delen met een derde partij voor marketing-doeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derde partijen
De Aanbieder verkoopt, verhandelt, verhuurt of maakt op geen andere wijze Persoonsgegevens van Bezoekers openbaar aan derde partijen zonder hun voorafgaande toestemming. Echter zullen Persoonsgegevens mogelijk wel worden doorgegeven bij een eventuele verkoop van de App.
Het bovenstaande geldt niet als de App wettelijk wordt verplicht om de Persoonsgegevens van Bezoekers te openbaren aan derde partijen.
Het bovenstaande gaat ook niet op wanneer het openbaren van Persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is in het kader van een of meer van de Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. In dit geval zal de App de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken Bezoekers vragen. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om statistieken over bezoekers, verkoop, verkeer, en andere statistische informatie met betrekking tot de App aan derden te verstrekken, echter zonder het persoonlijk identificeren van een unieke Bezoeker.
Logbestanden
Voor beter beheer van de App en om algemene demografische informatie van de Bezoekers voor globaal gebruik te verzamelen, registreert de App automatisch het IP-adres van alle Bezoekers en de pagina’s die worden bekeken door elke Bezoeker.
Cookie Disclaimer
Een "cookie" is informatie die is opgeslagen op de computer van een Bezoeker door een webserver en gebruikt wordt om hun webservice aan te passen op een bepaalde manier. De App maakt gebruik van cookies om informatie over gedrag van Bezoekers die later nodig kunnen zijn op te slaan. Bezoekers kunnen ervoor kiezen cookies niet te gebruiken in hun browser-instellingen. Wij gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om social media-functionaliteiten te bieden en om ons bezoekersverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met social media, advertentie- en analytics-partners. Zie details.
Dit beleid moet worden geraadpleegd samen met ons Cookiebeleid en iedere andere Privacy-melding die we doen op momenten dat we Persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zodat je volledig op de hoogte bent van welke Persoonsgegeven we verwerken en waarom. Stel privacy in
Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen
De Verwerkingsverantwoordelijke draagt geen Persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte en, als het dat moet doen, zal het eerst verifiëren dat de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens juist worden beveiligd.
Veiligheid
De App en de Verwerkingsverantwoordelijke hebben verschillende maatregelen getroffen, zowel technisch als organisatorisch, om verzamelde Persoonsgegevens, die zijn verzameld en gebruikt middels beveiligde communicatie tussen het apparaat van de Bezoeker en de servers van de Aanbieder (“HTTPS”), te helpen beschermen tegen vernietiging, verlies, misbruik en wijziging. Aanvullend zijn alle wachtwoorden opgeslagen met gebruik van de BCrypt-standaard. Ondanks deze inspanningen, kan de Aanbieder niet garanderen dat een eerder genoemde gebeurtenis niet zal plaatsvinden.
De periode waarin Persoonsgegevens worden bewaard
De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van een inactief gebruikersaccount gedurende een (1) jaar, zullen alle verzamelde Persoonsgegevens worden verwijderd.
Websites/apps van derde partijen
Websites/apps van derde partijen vallen niet onder dit Privacybeleid. De App bevat links naar andere websites voor het gemak van de Bezoeker. De App is niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites/apps en de maatregelen die zij treffen om uw privacy te beschermen. Andere websites/apps die worden bezocht door de Bezoekers van deze App gaan mogelijk anders met privacy om.
Aanvaarding van het Privacybeleid
Toestemming van de Bezoeker voor het verzamelen en gebruiken van zijn/haar Persoonsgegevens door de App en de Verwerkingsverantwoordelijke vallen onder het hierboven uiteengezette Privacybeleid. Bezoekers worden geadviseerd om het Privacybeleid op regelmatige basis door te lezen, zodat zij vertrouwd kunnen raken met de clausules en met mogelijke wijzigingen die door de tijd heen worden gemaakt door de App.
Aanbieder
De Aanbieder is Livesport Media Ltd, een organisatie geregistreerd onder de Maltese wet op 22 november 2011 met registratienummer C 54555, met een geregistreerd adres in het CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Om contact op te nemen, stuur een e-mail naar info@livesportmedia.eu.
Versie en Datum van GV
Dit beleid is versie 2 en is het laatst bijgewerkt op 25-05-2018 (FS.COM-ToU-20180525-2).