Zasady użytkowania

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ogólne Warunki użytkowania
Warunki użytkowania
Następujące warunki użytkowania (zwane dalej ‘Warunkami’) stanowią i regulują relacje pomiędzy ‘Usługodawcą’ (zdefiniowanym poniżej) a wszystkimi stronami, które uzyskują dostęp do strony internetowej i / lub aplikacji (zdefiniowanymi poniżej) oraz korzystają z jej funkcji, zawartości strony w jakikolwiek sposób (zwanymi dalej ‘Użytkownikami’).
Usługodawca i Użytkownicy będą określani dalej ‘Stronami’.
Zasady ogólne
Użytkowanie jakiejkolwiek części lub wszystkich funkcji i usług oferowanych przez Usługodawcę na stronie Livesport.com i jej aplikacjach mobilnych (zwanymi dalej ‘Aplikacją’), informacji, materiałów, a także linków w niej zawartych jest przedmiotem warunków wymienionych poniżej. Chyba, że Usługodawca określił inaczej na piśmie, warunki ustalają całkowite relacje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w jego użytkowaniu Aplikacji z wszystkimi funkcjami, które oferuje Aplikacja.
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i przeczytania starannie, ze zrozumieniem warunków użytkowania, przed rozpoczęciem użytkowania Aplikacji. Użytkownik, który otworzył Aplikację zakłada, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na zobowiązania wynikające z warunków użytkowania niezbędne do dalszych działań.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, zakończenia, poprawiania i/lub uzupełniania warunków użytkowania od czasu do czasu jeśli uzna to za stosowne.
Usługodawca zaleca Użytkownikowi staranne i regularne zapoznawanie się z treścią tej strony. Poprzez użytkowanie Aplikacji Użytkownik zgadza się z warunkami użytkowania, jak również z jego ostatnią modyfikacją, bez względu na to czy Użytkownik został poinformowany o takich zmianach.
Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszyscy Użytkownicy korzystają z Aplikacji zgodnie z ostatnią wersją warunków użytkowania. Obowiązującą wersją warunków jest ta, która jest zamieszczona w Aplikacji.
Aplikacja może być wykorzystywany tylko zgodnie z prawem. Wykorzystanie Aplikacji dla przesyłania, rozpowszechniania, publikacji lub przechowywania jakichkolwiek materiałów, na lub za pośrednictwem Aplikacji, które są naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacje, lub prawa osób trzecich do nich jest surowo zabronione. Obejmuje to (bez ograniczeń) wykorzystanie serwisu dla transmisji, dystrybucji, publikacji lub przechowywania: jakichkolwiek materiałów na lub za pośrednictwem Aplikacji, z zamiarem naruszenia praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy handlowej lub innych praw własności intelektualnej, gdy treści są nieprzyzwoite lub szkodliwe dla nieletnich lub stanowią czyn nielegalny czy molestowanie, czyn oszczerczy lub zniesławiający, naruszający prywatność lub chronione dane osobowe, oszustw, naruszenia przepisów dewizowych lub prawa hazardowego.
W przypadku niewłaściwego wykorzystania Aplikacji lub wystąpienia nadużycia Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia dostępu lub zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji przez Użytkownika oraz zamknięcia zarejestrowanego konta pod nazwą Użytkownika. Usługodawca w takim przypadku zachowuje prawo wystąpienia według własnego uznania na drodze sądowej przeciwko Użytkownikowi.
Usługi
Aplikacja dostarcza interaktywną aplikację internetową i mobilną aplikację/funkcję, które zawierają informacje na żywo z wydarzeń sportowych, wyniki sportowe w czasie rzeczywistym, wyniki końcowe, terminarze, składy, ustawienia i statystyki sportowe. Wyniki oraz inne dane statystyczne zawarte w Aplikacji odzwierciedlają informacje dostarczone przez inne niezależne źródła (pochodzące od stron trzecich) lub zebrane w wyniku wewnętrznych starań lub z różnych innych oficjalnych źródeł. Chociaż Usługodawca dokłada wszelkich starań aby regularnie aktualizować zawartość i wyniki meczów lub inne informacje, radzimy dokładnie sprawdzić informacje podane w Aplikacji z innymi źródłami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób Użytkownik strony wykorzysta wyniki i inne informacje zawarte w Aplikacji.
Strony internetowe i aplikacje stron trzecich
Użytkownik potwierdza, że jakikolwiek kontakt ze stronami trzecimi po obejrzeniu Aplikacji, zamierzony lub niezamierzony, i każdy rezultat, który z nich wyniknie , jest absolutnie niezależny od Usługodawcy i Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek umowy lub oczekiwania i inne konsekwencje, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z tego kontaktu.
Wszelkie roszczenia lub spory, które mogą powstać między Użytkownikiem a stroną trzecią w żaden sposób nie wiążą się z Usługodawcą
Strony trzecie, w tym reklamy stron trzecich nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników i innych danych, które Użytkownik mógł podać Usługodawcy.
Treść A/V
Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treść innych zewnętrznych aplikacji , które mogą zostać wyświetlone z poziomu aplikacji. Wszystkie materiały wideo możliwe do wyświetlenia na stronie nie są hostowane na serwerach Usługodawcy oraz nie są tam tworzone ani wgrywane przez Usługodawcę.
Nieaktywne konta
Jeśli użytkownik założył konto w Aplikacji, ale nie uzyskał do niego dostępu przez 60 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia.
Własność intelektualna
Bez wcześniejszej pisemnej zgody od Usługodawcy, Użytkownicy nie mają prawa kopiować, modyfikować, manipulować, rozprowadzać, przesyłać, wyświetlać, powielać, przekazywać, wysyłać, pobierać lub w inny sposób wykorzystywać lub zmieniać treści Aplikacji.
Livesport jest znakiem handlowym Livesport s.r.o .. Używanie znaku handlowego i powiązanych znaków jest zabronione, a wszelkie prawa są zastrzeżone.
Każde naruszenia tej klauzuli może być równoznaczne z naruszeniem obowiązujących praw własności intelektualnej w ramach Unii Europejskiej i innych obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca i każdy inny podmiot upoważniony do występowania w jego imieniu, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo przeciwko każdej stronie dopuszczającej się bezpośrednio lub pośrednio tego naruszenia.
Rodzaj relacji
Warunki użytkowania nie są przeznaczone do tworzenia żadnego partnerstwa, agencji czy spółek joint venture ani wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
Naruszenie warunków użytkowania
Jeśli Użytkownik nie będzie się stosować do każdej klauzuli Warunków Użytkowania lub jeśli Usługodawca będzie zasadnie podejrzewać, że Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio, nie stosuje się jakiejkolwiek klauzuli ww. warunków, to Usługodawca zachowuje prawo i wszystkie środki zaradcze w dyspozycji, a wg własnego uznania może zablokować danego Użytkownika oraz zamknąć wszelkie konta w Aplikacji zarejestrowane i powiązane z nim, a także zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu przeciwko Użytkownikowi według własnego uznania.
Zgodność w prawem
Użytkownicy powinni przestrzegać obowiązującego ustawodawstwa w jurysdykcji, w której obecnie zamieszkują i / lub przebywają. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez jakikolwiek organ wobec któregokolwiek z Użytkowników w związku z ich korzystaniem z Serwisu.
Prawo & Forum i/ lub społeczność
Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają przepisom prawa Malty i będą interpretowane zgodnie z nimi, nie naruszając zasad prawa. Strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądu państwa Malty do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania. Niniejsze Warunki Użytkowania nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.
Nagłówki
Nagłówki mają zapewnić przejrzystość i ułatwić czytanie Warunków Użytkowania. Nie mają narzucać sposobu interpretacji treści ustępu, który następuje po każdym nagłówku. Nagłówki w żaden sposób do niczego nie zobowiązują Usługodawcy.
Odstąpienie
Każde odstąpienie przez Usługodawcę od jakiegokolwiek naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie uważane, że dalsze naruszenie tego samego lub innych postanowień Warunków Użytkowania będzie również ignorowane.
Wyłączenie odpowiedzialności
Gwarancje i odpowiedzialność
Niniejszym zaznacza się, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie zapewnia zabezpieczenia lub gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), że zawartość Aplikacji jest bezbłędna i/lub odpowiednia dla jakichkolwiek innych celów niż te gwarancje, które nie mogą być jednoznacznie wyłączone na mocy prawa tych Warunków Użytkowania.
Korzystanie z aplikacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Aplikacja nie grą hazardową ani bukmacherską. Usługodawca nie świadczy usług hazardowych i nie prowadzi zakładów wzajemnych, w związku z tym, nie przetrzymuje oraz nie kontroluje funduszy Użytkownika i nie bierze udziału w żadnych transakcjach hazardowych. Kursy bukmacherskie, które są wyświetlane na stronie są częścią informacji i funkcji Aplikacji.
Usługodawca nie gwarantuje, że którekolwiek z funkcji oferowanych przez Aplikację są autoryzowane i że działanie będzie w pełni satysfakcjonujące dla Użytkownika, że Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i wolna od błędów, że jest regularnie aktualizowana oraz, że każda wada oprogramowania jest regularnie korygowana, że Aplikacja działa nieprzerwanie, że Aplikacja jest wolna od wirusów i błędów, nie gwarantuje, że Aplikacja jest zadowalająca, że informacje i funkcje dostępne w Aplikacji są wiarygodne lub wszelkie inne uzyskane informacje i funkcje używane w Aplikacji są wiarygodne. Ci, którzy zdecydują się na otwarcie Aplikacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za działanie zgodnie z prawem lokalnym, jeżeli i o ile lokalne przepisy prawa mają zastosowanie.
Aplikacja może zawierać linki i odnośniki do stron internetowych/aplikacji/ reklam/treści stron trzecich. Te inne witryny/aplikacje/reklamy/treści będą podlegać odrębnym warunkom, zwykle zawartym w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treści. Są one dostarczane dla wygody i zainteresowania Użytkowników i nie oznaczają odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach/aplikacjach/reklamach/treści przez Usługodawcę ani nie są przez niego zatwierdzane. Usługodawca nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej lub dorozumianej, co do dokładności, dostępności treści lub informacji, tekstu lub grafiki, które nie są objęte jego domeną. Usługodawca nie testował żadnego oprogramowania znajdującego się w innych witrynach/aplikacjach i nie reprezentuje jakości, bezpieczeństwa, niezawodności ani przydatności takiego oprogramowania.
Straty lub szkody
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik lub strona trzecia może ponieść w wyniku korzystania z Aplikacji, w tym, między innymi szkodami spowodowanymi stratami komercyjnymi, utratą korzyści, stratą z tytułu spodziewanych zysków, stratą wygranej lub innych korzyści, przerwą w działalności gospodarczej, utratą informacji handlowych, lub jakichkolwiek innych materialnych i wynikających z nich strat.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wygrane lub poniesione straty na witrynach/aplikacjach stron trzecich, które wynikają z korzystania z informacji wyświetlanych w Aplikacji.
Bez ograniczeń do ogółu poprzednich dwóch klauzuli, Usługodawca nie uznaje i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w niżej wymienionych następujących kwestiach:
błąd (błędy), błędy w druku, mylne interpretacje, przesłyszenia, błędne odczytanie, błędy w tłumaczeniu, błędy w pisowni, błędy w czytaniu, błędy transakcji, zagrożenia techniczne, błędy w rejestracji, oczywiste błędy, błędy siły wyższej i inne podobne błędy i pomyłki;
naruszenie zasad Usługodawcy;
działania przestępcze;
porady w dowolnej formie udzielane przez Usługodawcę;
czynności prawne i/lub inne;
straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku korzystania z Aplikacji, jej zawartości lub linków sugerowanych przez Usługodawcę;
straty lub szkody, które Użytkownicy lub osoby trzecie mogą ponieść w wyniku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub przerwy w działaniu Aplikacji;
kryminalnego korzystania z Aplikacji lub jej treści przez jakąkolwiek osobę, z powodu wady lub zaniechania lub jakiegokolwiek innego czynnika pozostającego poza kontrolą Usługodawcy;
jakiekolwiek wykorzystania Aplikacji przez osoby trzecie spowodowane, wejściem do prywatnych zasobów wymagających nazwy i hasła Użytkownika.
w przypadku rozbieżności w zakresie usług, funkcji i innych działań oferowanych przez Aplikację spowodowanych działaniem wirusów, w związku z tym, że dotyczy to wszystkich parametrów tworzących Aplikację, wszelkie szkody, koszty, wydatki, straty lub roszczenia spowodowane są przez wspomniane rozbieżności.
każde działanie lub zaniechanie dostawcy Internetu lub innej strony trzeciej, z którą Użytkownik może mieć podpisaną umowę w celu uzyskania dostępu do Aplikacji. W przypadku sporu pomiędzy dostawcą Internetu a Użytkownikiem, Usługodawca nie może być stroną w sporze i taki spór w żaden sposób nie może wpływać na Warunki Użytkowania. oraz
wszelkie roszczenia powstałe w wyniku poniesienia szkody przez Użytkownika w związku z treścią materiałów publikowanych w Aplikacji przez innego Użytkownika lub inną osobę trzecią, które nie zostały autoryzowane przez Usługodawcę.
Polityka prywatności
Strona Livesport.com i jej mobilna aplikacja (zwane dalej „ Aplikacją”) szanuje prywatność wszystkich Stron przeglądających i przez to korzystających z Aplikacji, zwanych dalej „ Użytkownikami” i zobowiązują się chronić ich prywatność. Aplikacja może gromadzić i wykorzystywać „Dane osobowe” (zdefiniowane poniżej) odnoszące się do Użytkowników w celu zapewnienia im usług świadczonych przez Aplikację i wyłącznie w celu, który został wyraźnie zdefiniowany poniżej.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami UE, w tym General Data Protection Regulation, (rozporządzenie (UE) 2016/679), transponowanymi do prawa maltańskiego w ustawie o Ochronie Danych Osobowych (rozdział 440 prawa Malty), Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych (Sektor Komunikacji Elektronicznej) (Nota prawna 16 z 2003r. z późniejszymi zmianami) przyjmuje Rekomendację 2/2001 Artykułu 29 Grupy Roboczej ds. Danych Osobowych przyjętej w dniu 17.05.2001 w sprawie niektórych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych on-line i wprowadza również inne stosowne zasady i praktyki.
Administratorem zgromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych pochodzących od Użytkowników jest Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Czech Republic i jest odpowiedzialny za tę Aplikację.
Z Administratorem Danych można kontaktować się przez e-mail: gdpr@livesport.eu.
Z Usługodawcą można sie kontaktować przez e-mail: gdpr@livesportmedia.eu.
Cel niniejszego Oświadczenia
Celem niniejszego Oświadczenia jest:
określenie rodzaju danych osobowych, które administrator danych będzie od Ciebie pobierał i jak będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe;
podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych;
poinformowanie o tym, w jaki sposób Administrator danych będzie przetwarzał twoje dane osobowe;
wyjaśnienie obowiązków Administratora danych wynikających z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny; i
poinformowanie Cię o przysługujących Ci prawach do ochrony danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i rozporządzeniu General Data Protection Regulation EU 2016/679 ("GDPR") obowiązującym od 25 Maja 2018 r..
Gromadzenie danych osobowych
Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, aplikacja nie zbiera żadnych danych osobowych, gdy Użytkownicy po prostu przeglądają aplikację. Jednak aplikacja wymaga, aby Użytkownicy dostarczyli niektóre dane osobowe podczas korzystania z dodatkowych lub zaawansowanych usług świadczonych w aplikacji po rejestracji. W takich przypadkach aplikacja poprosi Użytkowników o zgodę przed zgromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Po rejestracji lub w innych przypadkach aplikacja może poprosić Użytkowników o podanie nazwy użytkownika (zazwyczaj adresu e-mail) i hasła.
Użytkownicy nie są zobowiązanie do podawania swoich danych osobowych ani zezwalania na gromadzenie ich danych osobowych przez Aplikację. Jednak Aplikacja może nie być w stanie zapewnić Użytkownikom nie wyrażającym zgody na gromadzenie ich danych osobowych wszystkich usług oferowanych przez Aplikację.
Mimo że Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na korzystanie przez Aplikację z odpowiednich Danych Osobowych, mają oni prawo do późniejszego odwołania tej zgody z dowolnego powodu, kontaktując się mailowo z gdpr@livesport.eu. W przypadku cofnięcia zgody dodatkowe lub wcześniejsze usługi świadczone przez Aplikację po rejestracji nie będą już dostępne.
Twoje prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą.
Prawo dostępu
Odwiedzający ma prawo zażądać, aby Administrator danych (zdefiniowany poniżej) dostarczył im pisemne informacje o tym, które z ich danych osobowych zebrał i / lub wykorzystał. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej, adresując do Administratora danych (określonego poniżej).
Aplikacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu uaktualnienia gromadzonych danych osobowych. Jednak Użytkownicy są proszeni o informowanie Aplikacji o wszelkich zmianach w swoich Danych Osobowych, które są w posiadaniu Aplikacji.
Zmiana, blokowanie lub usuwanie danych
Użytkownicy, którzy uważają, że którekolwiek z ich danych osobowych są niewłaściwe, mogą poprosić Administratora danych na piśmie o ich poprawienie. Użytkownicy mają również prawo zażądać od Administratora danych zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zostały one przetworzone niezgodnie z prawem.
18.1.3 Prawo do sprzeciwu
Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem gdpr@livesport.eu, aby poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych, np. poprzez otrzymywanie od nas informacji o nadchodzących wydarzeniach, newsletterów i publikacji, a Twoje dane nie będą już przetwarzane w takich celach.
Prawo do wycofania zgody
Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na to Oświadczenie i opisane tutaj praktyki przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@livesport.eu. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które przeprowadziliśmy na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje, że będziemy musieli natychmiast zakończyć nasze usługi.
Prawo do sprostowania
Masz prawo do poprawienia wszelkich błędów i niedokładności swoich danych osobowych, które przetwarzamy, aktualizacji wszelkich danych, które są nieaktualne i prawa do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych za pomocą oświadczenia uzupełniającego.
Prawo do usunięcia
Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które posiadamy, a ich posiadanie przez nas nie jest już wymagane, gdy:
wycofujesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe nie muszą już być przetwarzane; lub
Twoje dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo ograniczyć nasze działania związane z przetwarzaniem, tam gdzie:
kwestionujesz dokładność tych danych osobowych, przez okres umożliwiający nam sprawdzenie dokładności tych samych danych osobowych;
nasze przetwarzanie jest uważane za niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia;
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów określonych w niniejszym dokumencie, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
wyraziłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody naszych działań przetwarzających są sprzeczne z dotyczącymi Ciebie.
Prawo do przenoszenia danych
Od 25 maja 2018 r. Użytkownik będzie miał prawo do otrzymywania danych osobowych w formie strukturalnej i możliwej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu Administratorowi danych (zgodnie z definicją w GDPR).
Cele gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych
Dane osobowe zbierane przez Aplikację będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych (rozdział 440 prawa maltańskiego) i prawodawstwem pomocniczym, które są w nich przyjmowane i przetwarzane wyłącznie w celu:
Komunikacja z Użytkownikami;
Wysyłanie Użytkownikom nowego hasło do ich osobistego konta;
Zapewnienie wszelkich zaawansowanych usług, które można w pewnym stopniu skonfigurować w Aplikacji;
Poprawa treści oferowanych przez Aplikację;
Dostarczanie Użytkownikom spersonalizowanych treści i / lub graficznego układu Aplikacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub w stopniu, w jakim jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi, które oferujemy i / lub do celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie wszelkich uzasadnionych interesów lub w celu spełnienia wszelkich obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. Może to obejmować sprawdzenie roszczeń prawnych lub w celu zastosowania się do nakazu dowolnego sądu, trybunału lub organu.
Marketing
Otrzymasz od nas wiadomość marketingową, jeśli poprosiłeś o takie informacje marketingowe od nas, podając nam swoje dane za pośrednictwem tej Aplikacji i wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji.
Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody.
Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
Usługodawca nie sprzedaje, nie wynajmuje i nie handluje danymi osobowymi i w żaden inny sposób nie ujawnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez uprzedniej odpowiedniej zgody. Jednak dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim w przypadku sprzedaży Aplikacji.
Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek obowiązku prawnego spoczywającego na Aplikacji w sprawie ujawniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
Powyższe, pozostaje również bez uszczerbku do ujawniania danych, które jest niezbędne jako część jednego lub więcej celów zbierania i przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Aplikacja zasięga wcześniej wyrażonej zgody zainteresowanych Użytkowników.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedstawiania statystyk dotyczących odwiedzin, sprzedaży, ruchu i innych informacji statystycznych mających związek z Serwisem i innymi stronami, jednak bez wskazywania żadnego konkretnego Użytkownika.
Dziennik logowania
W celu lepszego administrowania Aplikacją i gromadzenia ogólnych danych demograficznych Użytkowników dla ogólnego użytku, Aplikacja automatycznie rejestruje adresy IP Użytkowników oraz przeglądane przez nich strony internetowe.
Polityka Cookiem
"Cookie" to informacje przechowywane na komputerze Użytkownika przez serwer sieciowy i wykorzystywane do dostosowywania ich usług internetowych. Aplikacja wykorzystuje pliki cookie do przechowywania informacji na temat interakcji Użytkowników, które mogą być potrzebne później w celu wykonania funkcji. Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Wykorzystujemy cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na stronie. Informacjami o korzystaniu z naszej Aplikacji dzielimy się również z naszymi partnerami do analizy aplikacji, niektórymi partnerami reklamowymi (programowanie) i mediami społecznościowymi (tylko wtedy, gdy logujesz się za pośrednictwem swojego konta społecznościowego). Więcej szczegółów tutaj.
To oświadczenie należy czytać w połączeniu z naszą Polityką plików cookie oraz wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi Polityki Prywatności, które możemy przekazać przy określonych okazjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich Danych Osobowych. Ustaw prywatność
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Administrator danych nie przekazuje żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i jeśli jest to wymagane, najpierw zapewni odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Aplikacja i Administrator danych przyjęły różne środki, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, mające na celu ochronę komunikacji przed zniszczeniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą danych osobowych, które zostały zebrane i przetworzone (w tym zapewnienie, że wszelkie transfery danych są zabezpieczone) poprzez zabezpieczoną komunikację między urządzeniem odwiedzającego a serwerami Usługodawcy "HTTPS". Dodatkowo wszystkie ustawione hasła są przechowywane z wykorzystaniem standardu BCrypt. Niezależnie od tych starań, Dostawca nie może zagwarantować, że takie zdarzenie nie nastąpi.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane. W przypadku braku aktywności konta użytkownika przez jeden (1) rok, wszystkie zebrane dane osobowe użytkownika zostaną usunięte.
Witryny/aplikacje stron trzecich
Strony internetowe/aplikacje stron trzecich nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Aplikacja zapewnia linki do innych stron dla wygody Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wyświetlane w witrynach/aplikacjach stron trzecich oraz środki, które podejmują w celu ochrony swojej prywatności. Wszelkie inne strony internetowe/aplikacje, do których Użytkownicy mają dostęp z Aplikacji, mogą nie posiadać odpowiedniej Polityki prywatności.
Akceptacja Polityki prywatności
Zgoda Użytkowników na gromadzenie i wykorzystywanie ich danych osobowych przez Aplikację i Administratora danych jest uzależniona od Polityki prywatności określonej powyżej. Użytkownicy powinni regularnie przeglądać Politykę prywatności, aby zapoznać się z warunkami i klauzulami w niej zawartymi oraz z wszelkimi poprawkami, które od czasu do czasu mogą być wprowadzane przez Aplikację.
Usługodawca
Usługodawcą jest Livesport Media Ltd, firma została zarejestrowana zgodnie z prawem Malty w dniu 22 listopada 2011 r., pod numerem rejestracyjnym C 54555, i posiada zarejestrowany adres w CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres info@livesportmedia.eu.
Wersja i data Warunków użytkowania
Oświadczenie to w wersji 2 zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-2)